Dış Kaynaklı Döküman Listesi

 

 

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİNKLER LİSTESİ

 

Doküman No:DK.LS.01

Yayın Tarihi:26.09.2011

Revizyon No:02

Revizyon Tarihi:06.01.2016

Sayfa No:1/9

 

 

Sıra No

 

Yürürlük Tarihi

 

Yayınlanan Tarihi

 

Doküman No

 

Doküman Adı

 

Dokümana Ulaşım Yöntemi

 

Takip Sıklığı

 

Doküman Türü

 

Durum

 

1

 

14.07.1965

 

14.07.1965

 

657

 

Devlet Memurları Kanunu

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6 57.pdf

 

Aylık

 

Kanun

 

Yürürlükte

 

 

2

 

 

19.04.1990

 

 

19.04.1990

 

 

3628

 

Mal Bildiriminde Bulunulması ve Rüşvet ve Yolsuzluklarla  Mücadele Kanunu

 

http://web.ogm.gov.tr/birimler/merkez/teftis/Do kumanlar/3628say%C4%B1l%C4%B1yasa.pdf

 

 

Aylık

 

 

Kanun

 

 

Yürürlükte

 

 

 

3

 

 

 

24.05.1983

 

 

 

24.05.1983

 

 

 

2829

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun

 

http://personel.saglik.gov.tr/UserFiles/File/Mevzu at/Kanunlar/Sosyal_Guvenlik_Kurumlarina_tabi_o larak_gecen_hizmetlerin_birlestirilmesi_Hakkinda

 

 

 

Aylık

 

 

 

Kanun

 

 

 

Yürürlükte

_Kanun.pdf

 

 

4

 

 

13.12.1983

 

 

13.12.1983

 

 

181

 

Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde  Karaname

 

http://personel.saglik.gov.tr/UserFiles/File/Mevzu at/Kanunlar/SB_Teskilat_ve_Gorevleri_Hk_KHK.p df

 

 

Aylık

 

 

Kanun

 

 

Yürürlükte

 

 

5

 

 

11.04.1928

 

 

11.04.1928

 

 

1219

 

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

 

http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_ KARARLAR/kanuntbmmc006/kanuntbmmc006/ka nuntbmmc00601219.pdf

 

 

Aylık

 

 

Kanun

 

 

Yürürlükte

 

 

6

 

 

02.04.2004

 

 

02.04.2004

 

 

5181

 

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

http://www.bsm.gov.tr/mevzuat/docs/10062004

_K_5.pdf

 

 

Aylık

 

 

Kanun

 

 

Yürürlükte

 

 

7

 

 

02.12.1999

 

 

02.12.1999

 

 

4483

 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması  Hakkında Kanun

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/783,4483-sayili- memurlar-ve-diger-kamu-gorevlilerinin-yargi-

.pdf?0

 

 

Aylık

 

 

Kanun

 

 

Yürürlükte

 

 

8

 

 

31/101980

 

 

31.10.1980

 

 

2368

 

 

Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun

 

http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_ KARARLAR/kanuntbmmc064/kanunmgkc064/kan unmgkc06402368.pdf

 

 

Aylık

 

 

Kanun

 

 

Yürürlükte

 

9

 

22.06.2006

 

22.06.2006

 

5525

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının  Affı Hakkında  Kanun

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5 525.pdf

 

Aylık

 

Kanun

 

Yürürlükte

                     
 

 

 

 

10

 

 

07.05.1987

 

 

07.05.1987

 

 

3359

 

 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/834,3359-sayili- saglik-hizmetleri-temel-kanunupdf.pdf?0

 

 

Aylık

 

 

Kanun

 

 

Yürürlükte

 

 

11

 

 

25.02.1954

 

 

25.02.1954

 

 

6283

 

 

Hemşirelik Kanunu

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/830,6283-sayili- hemsirelik-kanunupdf.pdf?0

 

 

Aylık

 

 

Kanun

 

 

Yürürlükte

 

 

12

 

 

24.07.1950

 

 

24.07.1950

 

 

5682

 

 

Pasaport Kanunu

 

http://sorular.rightsagenda.org/Uploads/MULTEC I%20MEV/5682%20Say%C4%B1l%C4%B1%20PASA PORT%20KANUNU.pdf

 

 

Aylık

 

 

Kanun

 

 

Yürürlükte

 

 

13

 

 

28.05.1988

 

 

28.05.1988

 

 

3463

 

Pasaport Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Madde Eklenmesine Dair Kanun

 

http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_ KARARLAR/kanuntbmmc071/kanuntbmmc071/ka nuntbmmc07103463.pdf

 

 

Aylık

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

21.06.2005

 

 

 

 

 

 

21.06.2005

 

 

 

 

 

 

5371

 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

 

 

 

 

 

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5371.html

 

 

 

 

 

 

Aylık

 

 

 

 

 

 

Kanun

 

 

 

 

 

 

Yürürlükte

 

15

 

09.10.2003

 

09.10.2003

 

4982

 

Bilgi Edinme Kanunu

 

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4982.html

 

Aylık

 

Kanun

 

Yürürlükte

 

16

 

01.11.1984

 

01.11.1984

 

3071

 

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair  Kanun

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/781,3071-sayili- dilekce-hakkinin-kullanilmasina-dair-kanunp-

.pdf?0

 

Aylık

 

Kanun

 

Yürürlükte

 

17

 

18.02.1954

 

18.02.1954

 

6245

 

Harcırah Kanunu

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6 245.pdf

 

Aylık

 

Kanun

 

Yürürlükte

 

 

18

 

 

04.01.2002

 

 

04.01.2002

 

 

4734

 

 

Kamu İhale Kanunu

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?Mevzuat Kod=1.5.4734&sourceXmlSearch=%&MevzuatIlisk i=0

 

 

Aylık

 

 

Kanun

 

 

Yürürlükte

 

19

 

25.06.1985

 

25.06.1985

 

3224

 

Türk Diş Hekimleri Birliği  Kanunu

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/841,3224-sayili- turk-dis-hekimleri-birligi-kanunupdf.pdf?0

 

Aylık

 

Kanun

 

Yürürlükte

 

20

 

04.01.1961

 

04.01.1961

 

209

 

209 Sayılı Döner Sermaye Kanunu

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/323,209-sayili- kanun-eski.pdf?0

 

Aylık

 

Kanun

 

Yürürlükte

 

21

 

20.11.2008

 

20.11.2008

 

5812

Kamu İhale Kanunu İle Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu

 

http://www.bsm.gov.tr/mevzuat/docs/K_070620 07_1.pdf

 

Aylık

 

Kanun

 

Yürürlükte

 

 

 

 

22

 

 

 

04.10.1988

 

 

 

04.10.1988

 

 

 

3473

 

3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında  Kanun

 

 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3 473.pdf

 

 

 

Aylık

 

 

 

Kanun

 

 

 

Yürürlükte

 

23

 

30.01.2010

 

30.01.2010

 

5947

Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

http://www.bsm.gov.tr/mevzuat/docs/K_300120 10_1.pdf

 

Aylık

 

Kanun

 

Yürürlükte

 

 

24

 

 

02.11.2011

 

 

02.11.2011

 

 

663 KHK

 

Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/2 0111102M1-3.htm

 

 

Aylık

 

 

Kanun

 

 

Yürürlükte

 

25

 

13/07/21982

 

13/07/21982

 

2690

 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu  Kanunu

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2 690.pdf

 

Aylık

 

Kanun

 

Yürürlükte

 

 

26

 

 

16.06.2006

 

 

16.06.2006

 

 

5510

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/854,5510-sayili- sosyal-sigortalar-ve-genel-saglik-sigortasi-.pdf?0

 

 

Aylık

 

 

Kanun

 

 

Yürürlükte

 

 

 

27

 

 

 

10.07.2003

 

 

 

10.07.2003

 

 

 

4924

 

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

 

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/840,4924-sayili- kanunpdf.pdf?0

 

 

 

Aylık

 

 

 

Kanun

 

 

 

Yürürlükte

 

28

 

10.12.2003

 

10.12.2003

 

5018

 

Kamu Malî Yönetimi Ve  Kontrol  Kanunu

 

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5018.html

 

Aylık

 

Kanun

 

Yürürlükte

 

29

 

15.01.2004

 

15.01.2004

 

5070

 

Elektronik İmza Kanunu

 

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5070.html

 

Aylık

 

Kanun

 

Yürürlükte

 

 

30

 

 

16.06.2006

 

 

31.05.2006

 

 

5510

 

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/06/2 0060616-1.htm

 

 

Aylık

 

 

Kanun

 

 

Yürürlükte

 

31

 

13.06.1958

 

13.06.1958

 

7126

 

Sivil Savunma Kanunu

 

http://hatay.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_ 06/13101644_sivil_savunma_7126_kanun.pdf

 

Aylık

 

Kanun

 

Yürürlükte

 

 

 

32

 

 

 

09.09.2006

 

 

 

09.09.2006

 

26284

Sayılı Resmi Gazete

 

 

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

http://personel.saglik.gov.tr/UserFiles/File/Mevzu at/Birim%20Mevzuati/Gorevde%20Yukselme/Sag

_Bak_Personeli_Gorevde_yukselme_veUnvan_De g_Yonetmeligi.pdf

 

 

 

Aylık

 

 

 

Yönetmelik

 

 

 

Yürürlükte

 

 

 

33

 

 

 

16.05.1988

 

 

 

16.05.1988

 

19816

Sayılı Resmi Gazete

 

 

 

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında  Yönetmelik

 

 

 

http://arsiv.ibu.edu.tr/Files/2.pdf

 

 

 

Aylık

 

 

 

Yönetmelik

 

 

 

Yürürlükte

 

 

 

 

34

 

 

08.06.2004

 

 

08.06.2004

 

25486 Saylı Resmi Gazete

 

 

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil  Yönetmeliği

 

http://personel.saglik.gov.tr/UserFiles/File/Mevzu at/Yonetmelikler/SB_Atama_ve_Nakil_Yonetmeli gi.pdf

 

 

Aylık

 

 

Yönetmelik

 

 

Yürürlükte

 

 

35

 

 

15.11.1990

 

 

15.11.1990

20696 Saylı Resmi Gazete

 

Mal Bilidiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

 

http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1- 38335/h/1632.pdf

 

 

Aylık

 

 

Yönetmelik

 

 

Yürürlükte

 

 

36

 

 

31.05.2006

 

 

16.06.2006

26200

Sayılı Resmi Gazete

 

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği

 

 

 

Aylık

 

 

Yönetmelik

 

 

Yürürlükte

 

 

37

 

 

20.05.2012

 

 

20.05.2012

28298

Sayılı Resmi Gazete

 

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak Ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

http://www.bsm.gov.tr/mevzuat/docs/Y_200520 12_2.pdf

 

 

Aylık

 

 

Yönetmelik

 

 

Yürürlükte

 

 

38

 

 

08.03.1995

 

 

08.03.1995

22221

Sayılı Resmi Gazete

 

 

Sağlık Bakanlığı   Disiplin Amirleri Yönetleği

 

 

http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1- 15935/h/ytdisiplin.pdf

 

 

Aylık

 

 

Yönetmelik

 

 

Yürürlükte

 

 

39

 

 

02.12.2004

 

 

02.12.2004

Karar Sayısı: 2004/8125

 

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 

http://dtvt.basbakanlik.gov.tr/ResmiYazismalar.as px

 

 

Aylık

 

 

Yönetmelik

 

 

Yürürlükte

 

 

40

 

 

13.04.2005

 

 

13.04.2005

25785

Sayılı Resmi Gazete

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

http://www.bayrakli.gov.tr/ortak_icerik/bayrakli/ etikyonetmelik.pdf

 

 

Aylık

 

 

Yönetmelik

 

 

Yürürlükte

 

 

41

 

 

24.10.1982

 

 

24.10.1982

17848

Sayılı Resmi Gazete

 

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

 

http://www.bhsm.gov.tr/galeri/mevzuat/Y_24101 982_1.pdf

 

 

Aylık

 

 

Yönetmelik

 

 

Yürürlükte

 

 

42

 

 

07.12.2005

 

 

07.12.2005

26016

Sayılı Resmi Gazete

 

 

Diş Protez Laboratuarları  Yönetmeliği

 

http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1- 15921/h/disply.pdf

 

 

Aylık

 

 

Yönetmelik

 

 

Yürürlükte

 

 

43

 

 

31.12.2011

 

 

31.12.2011

28951

Sayılı Resmi Gazete

 

Diş Protez Laboratuarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında  Yönetmelik

 

http://www.bsm.gov.tr/mevzuat/docs/Y_220820 02_1.pdf

 

 

Aylık

 

 

Yönetmelik

 

 

Yürürlükte

 

 

44

 

 

13.01.1983

 

 

13.01.1983

17927

Sayılı Resmi Gazete

 

 

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme  Yönetmeliği

http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/mev/mev_yo n/yatakli_tedavi_kurumlari_isletme_yonetmeligi. pdf

 

 

Aylık

 

 

Yönetmelik

 

 

Yürürlükte

 

45

 

11.12.2009

 

11.12.2009

 

15296

 

Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim  Yönetmeliği

 

http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1- 54293/h/hieyonetmelik.pdf

 

Aylık

 

Yönetmelik

 

Yürürlükte

 

 

46

 

 

02.09.2003

 

 

02.09.2003

25217

Sayılı Resmi Gazete

 

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1- 541/sozlesmeli-saglik-personeli-atama-ve-nakil- yonetmeligi.html

 

 

Aylık

 

 

Yönetmelik

 

 

Yürürlükte

 

 

 

 

47

 

 

09.01.2007

 

 

09.01.2007

26398

Sayılı Resmi Gazete

 

 

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/2 0110607-1.htm

 

 

Aylık

 

 

Yönetmelik

 

 

Yürürlükte

 

 

48

 

 

10.03.2005

 

 

10.03.2005

25751

Sayılı Resmi Gazete

 

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik

 

http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/tipmslk/p df/evde_bakim_hizmet_yonet.pdf

 

 

Aylık

 

 

Yönetmelik

 

 

Yürürlükte

 

 

49

 

 

01.08.1998

 

 

01.08.1998

23420 Saylı Resmi Gazete

 

 

Hasta Hakları Yönetmeliği

 

http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1- 15943/h/hastahaklariyonetmeligi.pdf

 

 

Aylık

 

 

Yönetmelik

 

 

Yürürlükte

 

 

50

 

 

 

 

Sağlık Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmesine  İlişkin Yönetmelik

 

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-499/saglik- bakanligi-aday-memurlarinin-yetistirilmelerine-i-

.html

 

 

Aylık

 

 

Yönetmelik

 

 

Yürürlükte

 

 

51

 

 

19.11.1986

 

 

19.11.1986

86-11220

Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

 

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği

 

 

http://dhgm.meb.gov.tr/dosyalar/Yonetmelik/yiy ecek_yardimi_yonetmeligi.pdf

 

 

Aylık

 

 

Yönetmelik

 

 

Yürürlükte

 

 

52

 

 

23.03.2000

 

 

23.03.2000

23999

Sayılı Resmi Gazete

 

 

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

 

http://www.ism.gov.tr/indir/mevzuat/yonetmelik ler/13052005_y_23.pdf

 

 

Aylık

 

 

Yönetmelik

 

 

Yürürlükte

 

 

53

 

 

29.10.2011

 

 

29.10.2011

28099

Sayılı Resmi Gazete

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/2 0111029-4.htm

 

 

Aylık

 

 

Yönetmelik

 

 

Yürürlükte

 

 

54

 

 

06.04.2011

 

 

06.04.2011

27897

Sayılı Resmi Gazete

 

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/2 0110406-3.htm

 

 

Aylık

 

 

Yönetmelik

 

 

Yürürlükte

 

 

55

 

 

23.11.2012

 

 

23.11.2012

28476

Sayılı Resmi Gazete

 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/2 0121123-2.htm

 

 

Aylık

 

 

Yönetmelik

 

 

Yürürlükte

 

 

56

 

 

14.02.2013

 

 

14.02.2013

28559

(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair  Yönetmelik

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1297,turkiye- kamu-hastaneleri-kurumuna-bagli-saglik-tesisler-

.pdf?0

 

 

Aylık

 

 

Yönetmelik

 

 

Yürürlükte

 

57

 

20.01.2010

 

20.01.2010

 

2010/5

 

Sağlık Bakanlığı Mal Bildirimine İlişkin Genelgesi

 

http://personel.saglik.gov.tr/saglik-bakanligi-mal- bildirimine-iliskin-genelgesi-id171-42.html

 

Aylık

 

Genelge

 

Yürürlükte

 

 

58

 

 

25.02.1998

 

 

25.02.1998

 

 

754

 

 

Resmi Mühürler Hakkında  Genelge

 

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-1942/resmi- muhurler-hakkinda-genelge.html

 

 

Aylık

 

 

Genelge

 

 

Yürürlükte

 

 

 

59

 

 

28.01.2005

 

 

28.01.2005

 

 

2005/11

 

 

Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesi

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/980,2005-11- sayili-ozel-guvenlik-hizmetlerine-dair-genelgep-

.pdf?0

 

 

Aylık

 

 

Genelge

 

 

Yürürlükte

 

60

 

19.10.1997

 

19.10.1997

 

10181

 

Enerji Tasarrufu Hakkında  Genelge

 

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-1944/enerji- tasarrufu-hakkinda-genelge.html

 

Aylık

 

Genelge

 

Yürürlükte

 

 

61

 

 

16.12.2011

 

 

16.12.2011

 

 

2011/1

 

 

Başbakanlık Genelgesi Hediye Alma  Yasağı

 

http://www.basbakanlik.gov.tr/etik/hediyealma.h tml

 

 

Aylık

 

 

Genelge

 

 

Yürürlükte

 

62

 

20.07.2004

 

20.07.2004

 

12476

 

Kongre Genelgesi

http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/mev/mev_ge n/tedavi_hiz/kongre_genelge.pdf

 

Aylık

 

Genelge

 

Yürürlükte

 

63

 

02.02.2012

 

02.02.2012

 

2012/13

 

Muhakemat  Hizmetlerinin Yürütülmesi

 

http://www.saglik.gov.tr/HM/dosya/1- 79108/h/hukukmus.pdf

 

Aylık

 

Genelge

 

Yürürlükte

 

64

 

14.05.2012

 

14.05.2012

 

2012/23

 

Çalışan  Güvenliğinin Sağlanması

 

http://www.bsm.gov.tr/mevzuat/docs/G_140520 12_1.pdf

 

Aylık

 

Genelge

 

Yürürlükte

 

 

65

 

 

22.03.2013

 

 

22.03.2013

 

 

2013/04

 

 

İhalelere Katılmaktan Yasaklama  İşlemleri

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1517,2013-04- nolu-ihalelere-katilmaktan-yasaklama-islemleri-

.pdf?0

 

 

Aylık

 

 

Genelge

 

 

Yürürlükte

 

 

66

 

 

13.03.2013

 

 

13.03.2013

 

 

2013/3

 

 

209 Sayılı Kanun Değişikliği

 

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1465,2013-3-nolu-

 

 

Aylık

 

 

Genelge

 

 

Yürürlükte

209-sayili-kanun-degisikligi-genelgesi.pdf

 

67

 

 

 

2005/7

 

Standart Dosya Planı

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/03/2 0050325-10.htm

 

Aylık

 

Genelge

 

Yürürlükte

 

68

 

04.11.2003

 

04.11.2003

 

145974

 

Sözleşmeli Personeli Alımı Hakkında  Genelge

 

http://www.tkhk.gov.tr/TR,72/sozlesmeli- personeli-alimi-hakkinda-genelge.html

 

Aylık

 

Genelge

 

Yürürlükte

 

 

69

 

 

16.07.2008

 

 

16.07.2008

26938 sayılı Resmi Gazete 2008/16

 

 

Elektronik Belge Standartları

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/07/2 0080716-7.htm

 

 

Aylık

 

 

Genelge

 

 

Yürürlükte

 

70

 

12.06.2002

 

12.06.2002

 

96843

 

Atama ve Nakil Yönetmeliği Hakkında Genelge

 

http://www.tkhk.gov.tr/TR,71/atama-ve-nakil- yonetmeligi-hakkinda-genelge.html

 

Aylık

 

Genelge

 

Yürürlükte

 

 

71

 

 

28.05.2013

 

 

28.05.2013

 

 

2013/05

 

4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (f) Bendi

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1867,2013-05- nolu-genelge-dogrudan-temin-alimlarinda-22-f-be

 

 

Aylık

 

 

Genelge

 

 

Yürürlükte

.pdf?0

 

 

 

 

72

 

 

31.12.2012

 

 

31.12.2012

 

 

2012/49

 

 

Ticari Alanların Kiraya  Verilmesi

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/963,2012-49-nolu-

 

 

Aylık

 

 

Genelge

 

 

Yürürlükte

ticari-alanlarin-kiraya-verilmesine-iliski-.PDF?0

 

 

73

 

 

15.12.2011

 

 

15.12.2011

 

 

2011/62

 

Hasta ve Yakınlarından Taahhütname ve Senet Alınmaması

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/86,2011-62-hasta-

 

 

Aylık

 

 

Genelge

 

 

Yürürlükte

ve-yakinlarindan-taahhutname-ve-senet-ali-

.pdf?0

 

74

 

07.03.2011

 

07.03.2011

 

2011/13

 

Radyolojik Film Atık Banyo Solüsyonu ve Atık Röntgen Filmleri Hakkında

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/83,2011-13- radyolojik-film-atik-banyo-solusyonlari-ve-atik-

.pdf?0

 

Aylık

 

Genelge

 

Yürürlükte

 

 

75

 

 

 

 

Sağlık Personellerinin İl İçi Atanma ve Nakillerinin Usul ve Esaslarına Dair  Yönerge

 

http://personel.saglik.gov.tr/UserFiles/File/Mevzu at/Yonergeler/IL_ICI_Personel_Nakil_USUL_VE_ES ASLARINA-DAIR_YONERGE.pdf

 

 

Aylık

 

 

Yönerge

 

 

Yürürlükte

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunun Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge

 

http://personel.saglik.gov.tr/UserFiles/File/Mevzu at/Yonergeler/HIZMET_PUANI_ITIRAZ_KOMISYON UNUN_CALISMA_USUL_VE_ESASLARINA_DAIR_Y

ONERGE_.pdf

 

 

 

Aylık

 

 

 

Yönerge

 

 

 

Yürürlükte

 

 

 

77

 

 

 

 

 

Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelin Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge

 

http://personel.saglik.gov.tr/saglik-bakanligi-4b- sozlesmeli-personelinin-yeniden-hizmete-alinmasi

 

 

 

Aylık

 

 

 

Yönerge

 

 

 

Yürürlükte

ve-kurum-ici-yer-degisikligine-dair-yonerge- id2192-2190.html

 

 

78

 

 

01.03.2011

 

 

01.03.2011

 

 

9489

 

 

Sağlıkta Performans ve Kalite  Yönergesi

http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files/duy urular_2011/2011/14_subat_2012/1402yonerge. pdf

 

 

Aylık

 

 

Yönerge

 

 

Yürürlükte

 

 

79

 

 

20.08.2008

 

 

20.08.2008

 

 

2652

 

Sağlık Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi

 

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7375/saglik- bakanligi-yangin-onleme-ve-sondurme- yonergesi.html

 

 

Aylık

 

 

Yönerge

 

 

Yürürlükte

 

 

80

 

 

17.10.2007

 

 

17.10.2007

 

 

9379

Sağlık Hizmeti Sunumunda Polikilinik Hizmetlerinin Hastaların Hekimini Seçmesi ve Değiştirmesine İmkan Verecek Şekilde Düzenlenmesi Hakkında Yönerge

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/804,poliklinik- hizmetlerinin-hastalarin-hekimini-secmesine-

.pdf?0

 

 

Aylık

 

 

Yönerge

 

 

Yürürlükte

 

81

 

1995

 

1995

 

 

Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi

http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1- 38284/h/1663.pdf

 

Aylık

 

Yönerge

 

Yürürlükte

 

 

 

 

82

 

 

 

 

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlarında Yapılamayan Kron Köprü ve İskelet Protez Döküm İş ve İşlemlerinin Özel Diş Protez Laboratuarlarında Yapılmasına İlişkin Yönerge

 

 

 

http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/dissag/bel ge/Yonerge_dis_protez.pdf

 

 

 

 

Aylık

 

 

 

 

Yönerge

 

 

 

 

Yürürlükte

 

 

83

 

 

 

Sağlık Bakanlığı Personel Kimlik Kartı Yönergesi

http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1- 53067/h/yonerge.pdf

 

Aylık

 

Yönerge

 

Yürürlükte

 

 

84

 

 

31.10.2012

 

 

31.10.2012

 

 

3131

 

Türkiye kamu hastaneleri kurumu taşra teşkilatı Çalışma usul ve esasları hakkında yönerge

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/775,turkiye-kamu-

 

 

Aylık

 

 

Yönerge

 

 

Yürürlükte

hastaneleri-kurumu-tasra-teskilati-calisma-.pdf?0

 

 

 

 

85

 

 

 

 

17.05.2013

 

 

 

 

17.05.2013

 

 

 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezleri İle Diş Hastanelerinde Görev Yapan Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge

 

 

 

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1747,yeni-adsm- birim-performans-yonergesi-17052013.pdf?0

 

 

 

 

Aylık

 

 

 

 

Yönerge

 

 

 

 

Yürürlükte

 

 

 

86

 

 

 

14.02.2013

 

 

 

14.02.2013

 

 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Kalite Katsayısının Belirlenmesine İlişkin Yönerge

 

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1303,saglik-tesisi- kalite-yonergesi---14022013.pdf?0

 

 

 

Aylık

 

 

 

Yönerge

 

 

 

Yürürlükte

 

 

87

 

 

30.01.2013

 

 

30.01.2013

 

 

Kamu Hastaneleri Birliği Atama ve Özlük İşleri Yönergesi

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1155,kamu- hastaneleri-birligi-atama-ve-ozluk-isleri-yonerges-

.pdf?0

 

 

Aylık

 

 

Yönerge

 

 

Yürürlükte

 

88

 

 

 

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/997,guvenlik- sorusturmasi-ve-arsiv-arastirmasi-yonergesi.pdf?0

 

Aylık

 

Yönerge

 

Yürürlükte

 

89

 

 

 

 

Hasta Hakları Uygulama  Yönergesi

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/805,hasta-haklari- uygulama-yonergesipdf.pdf?0

 

Aylık

 

Yönerge

 

Yürürlükte

 

90

 

 

 

 

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların İmza Yetkileri Yönergesi

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/774,saglik- bakanligi-ve-bagli-kuruluslari-imza-yetkileri-yo-

.pdf?0

 

Aylık

 

Yönerge

 

Yürürlükte

 

 

91

 

 

 

Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

 

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/30,evde-saglik- hizmetleri-hakkinda-yonerge.pdf?0

 

 

Aylık

 

 

Yönerge

 

 

Yürürlükte

 

92

 

 

 

 

Yangın Önleme ve Söndürme İç Düzenleme Yönergesi

http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/1016,yangin- onleme-ve-sondurme-ic-duzenleme- yonergesi.pdf?0

 

Aylık

 

Yönerge

 

Yürürlükte

 

 

93

 

 

15.04.2011

 

 

15.04.2011

 

27906

Sayılı Rsmi Gazete

 

 

Kamu Personeli Genel Tebliği Seri  No:2

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/2 0110415-17.htm

 

 

Aylık

 

 

Tebliğ

 

 

Yürürlükte

 

 

 

94

 

 

 

23.01.2012

 

 

 

23.01.2012

 

 

 

2012/9

 

 

 

Diş Tedavisinde Katılım Payı

 

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option

=com_content&view=article&id=648:tedavkatilim-

 

 

 

Aylık

 

 

 

Tebliğ

 

 

 

Yürürlükte

payinin-uygulanmasi-hakkinda- tebl&catid=3:tebligenelge&Itemid=35

 

 

 

 

95

 

 

19.12.2010

 

 

19.12.2010

27790

Sayılı Resmi Gazete

 

 

Taşınır Mal Yönetmeliği Genel  Tebliği

 

http://www.sgb.saglik.gov.tr/content/files/haberl er/Aralik/tasinirlarin_tahsisi_teblig.pdf

 

 

Aylık

 

 

Tebliğ

 

 

Yürürlükte

 

96

 

 

 

 

Beyaz Kod Birimi Formu 1

http://www.beyazkod.saglik.gov.tr/BildirimFormu 1.aspx

 

Aylık

 

 

Yürürlükte

 

97

 

 

 

 

Beyaz Kod Birimi Formu 2

http://www.beyazkod.saglik.gov.tr/BildirimFormu

.aspx

 

Aylık

 

 

Yürürlükte